Słowniczek pojęć

Działania naprawcze w składzie celnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organy celne mogą zawiesić dopuszczenie do swobodnego obrotu towary niewspólnotowe, jeśli kontrola przywozowa wykaże, że dany towar narusza prawo wspólnotowe lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do takiego naruszenia. Przesłanki takiego naruszenia zachodzą, gdy:

  • prawidłowo zmontowany, konserwowany i używany produkt wykazuje cechy, które dają podstawę do przypuszczeń, że stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, lub z uwagi na inny interes publiczny;
  • produktowi nie towarzyszy dokumentacja wymagana przez wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne lub produkt nie jest oznakowany zgodnie z tym prawodawstwem; lub
  • na produkcie umieszczono fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd oznakowanie CE.

Organy Celne przed dopuszczeniem do obrotu towarów pochodzących z państw trzecich, niebędących członkami wspólnoty, mają uprawnienie do kontroli tych towarów w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa lub innych wskazanych literą prawą wymagań. Organy celne dopuszczają możliwość podjęcia działań naprawczych w składzie celnym.
Działania naprawcze w składzie celnym są prowadzony w celu poprawienia wyglądu lub jakości handlowej wwożonych towarów lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaży pod warunkiem, że operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie poprawiają wykonania oryginalnych towarów.