Słowniczek pojęć

Skład celny

To każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Skład celny pozwala na składowanie towarów niewspólnotowych, które podczas składowania nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej. W składzie celnym możemy również przetrzymywać towary wspólnotowe pod warunkiem, że przepisy dają możliwość korzystania w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów.

Wyróżnia się składy celne publiczne i prywatne.