Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

ACI – FEE (Advance Commercial Information Definition)

Procedura elektronicznego zgłoszenia przywożonych na teren Kanady ładunków. Towar ma możliwość wypłynięcia...

Czytaj więcej

HUB

Centralny punkt do zbierania, przeładunku i dystrybucji towarów dla danego terenu. 

Czytaj więcej

JUST IN TIME

Dokładnie na czas. Technika stosowana w zarządzaniu, która polega na dostarczaniu materiałów niezbę...

Czytaj więcej

KODEKS CELNY

Jest zbiorem przepisów prawa celnego, 30 października 2013 roku weszło w...

Czytaj więcej

KONFEKCJONOWANIE

To zestaw działań, mających na celu przygotowanie ładunku towaru do wysyłki. Opiera się na porcj...

Czytaj więcej

KONSOLIDACJA

To proces łączenia małych przesyłek (przesyłanych między innymi od różnych dostawców dla róż...

Czytaj więcej

KONTENER 20'

Kontener 20-stopowy. Przeznaczony jest do przewozu ładunków uniwersalnych, przeważnie drobnicy.

Wy...

Czytaj więcej

KONTENER 40'

Kontener 40-stopowy. Przeznaczony jest do przewozu ładunków uniwersalnych, przeważnie drobnicy. Stalowa lu...

Czytaj więcej

KONTENER 40' HC

Od standardowego kontenera różni się większą wysokością zewnętrzną, która wynosi 2 895 mm. Dzięki tem...

Czytaj więcej

KONTENER 40' RF

Przeznaczone są do transportu towarów, które wymagają utrzymywania kontrolowanej temperatury np. prod...

Czytaj więcej

PALETYZACJA

Układanie towaru detalicznego na palecie w określonym porządku. Najczęściej jest to zrobotyzowany proces, któ...

Czytaj więcej

DEKONSOLIDACJA

To zestawienie większych partii towarów i ich podział na mniejsze części, które rozsyłane są do kli...

Czytaj więcej

FOLIOWANIE

To proces mający na celu zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, promieniowaniem u...

Czytaj więcej

BANDEROLOWANIE

To czynność polegająca na oklejeniu towaru banderolą (taśmą, gumką, sznurkiem, paskiem). Poza tym, że to spos&oac...

Czytaj więcej

WIĄŻĄCA INFORMACJA O POCHODZENIU

Decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na wniosek osoby zainteresowanej, określ...

Czytaj więcej

WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA

Pisemna decyzja określająca właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłaszanego towaru. Jest ważna przez...

Czytaj więcej

ZGŁOSZENIE CELNE

Czynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towar...

Czytaj więcej

ZWOLNIENIE CELNE

Czynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę cel...

Czytaj więcej

SCT (Suez Canal Fee)

Dodatkowa opłata, która jest pobierana za transport Kanałem Sueskim.

Czytaj więcej

WRS (War Risk Surcharge)

Jest to rodzaj ubezpieczenia obejmującego szkody powstałe za przyczyną działań wojennych (inwazji, powstania, bun...

Czytaj więcej

T1

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego poch...

Czytaj więcej

T2

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi...

Czytaj więcej

Taryfa celna

Jest usystematyzowanym wykazem towarów wraz z przypisanymi do nich stawkami celnymi. W Polsce tak, jak i w...

Czytaj więcej

TCFB – FEE (Tanzania Central Freight Bureau)

Opłata manipulacyjna, którą nałożył rząd Tanzanii na towary rozładowane bądź załadowane w jakimkolwiek por...

Czytaj więcej

TD

Towary już umieszczone pod procedurą tranzytową lub przewożone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, skład...

Czytaj więcej

TF

Przewóz towarów z/do Wysp Kanaryjskich lub wysp kanału La Manche, Mount Atos, fińskich wysp Aalland...

Czytaj więcej

THC (Terminal Handling Charges)

Składka nadbrzeżna dotycząca przesyłek FCL, która jest pobierana za czynności związane z obsługą kontener&...

Czytaj więcej

THC IMO (Terminal Handling Charges IMO)

Składka nadbrzeżna, która jest nakładana za towary IMO, czyli sklasyfikowane przez ONZ jako towary niebezp...

Czytaj więcej

TRANZYT

Przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś państwa.

Czytaj więcej

RIB – FEE

Jest to opłata za tranzyt w porcie pośrednim.

Czytaj więcej

Rodzaje kontenerów
 • kontener uniwersalny 20 stopowy
 • kontener uniwersalny 40 stopowy
 • kontener Open Top 20 stopowy
 • kontener...

  Czytaj więcej

Rodzaje naczep
 • naczepy chłodnie
 • naczepy platformy
 • naczepy podkontenerowe
 • naczepy plandekowe
 • naczepy nisko...

  Czytaj więcej

Skład celny

To każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mo...

Czytaj więcej

Numer EORI / PDR

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ R...

Czytaj więcej

GRN

Jest to numer zabezpieczenia generalnego, który jest nadawany przez służbę celną, zarówno zabezpiec...

Czytaj więcej

PCC (Panama Canal Charge)

Dodatkowa opłata pobierana od przewoźników za przepłynięcie Kanałem Panamskim.

Czytaj więcej

PEAD (Personal effects and donation)

Jest to mienie przesiedleńcze oraz darowizny (darowizny na rzecz nabywcy spoza kraju nie traktuje się jako ekspor...

Czytaj więcej

PDR

Jest to Podsystem Danych Referencyjnych, który służy w administracji celnej min. do identyfikacji oraz wer...

Czytaj więcej

Plafon taryfowy

Określona ilość lub wartość towarów w przywozie na polski obszar celny, dla których ustanowiono obn...

Czytaj więcej

PPF (Pier Pass Fee)

Dodatkowa opłata, którą pobiera port w Los Angeles dotycząca ładunku przewożonego przez port ciężaró...

Czytaj więcej

PROCEDURA CELNA

Jedno z możliwych przeznaczeń celnych; rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu tranzyt...

Czytaj więcej

PROCEDURA UPROSZCZONA

Ma na celu usprawnienie organizacji handlu zagranicznego, przede wszystkim od strony logistycznej, ale rów...

Czytaj więcej

PRS (Piracy Risk Surcharge)

Jest to dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statkom, które porusza...

Czytaj więcej

Przeładunek bezpośredni

Tzw. cross-docking, to nowoczesna struktura organizacyjna logistyki, oparta na przeładunku komplentacyjnym. Nazyw...

Czytaj więcej

Przeładunek pośredni

To taki rodzaj przeładunku, w procesie którego ładunek po zdjęciu z jednego środka transportu zostaje złoż...

Czytaj więcej

PRZEPAKOWYWANIE

Przepakowywaniem nazywamy w usługach magazynowania dwa komplementarne względem siebie działania: jest to łączenie...

Czytaj więcej

PSS (Peak Season Surcharges)

Jest to dopłata dotycząca ładunków transportowanych z Azji, która jest wprowadzana w sezonie wzmożo...

Czytaj więcej

PU (Pick Up)

Podjęcie ładunku u dostawcy.

Czytaj więcej

LSF (Fuel Low Sulphur Surcharge)

Jest to dopłata za paliwo o zbyt wysokiej zawartości siarki.

Czytaj więcej

LTL (Less Than Truck Load)

Transport niepełno pojazdowy. Jest to ładunek zajmujący tylko część przestrzeni pojazdu (ładunek częściowy).

...

Czytaj więcej

LWS (Low Water Surcharge)

Jest to dodatek frachtowy związany z niskim poziomem wód w rzekach.

Czytaj więcej

OGL

Numer zgłoszenia towaru do procedury celnej innej niż procedura tranzytu. Nadawany jest przez system CELINA.

...

Czytaj więcej

OPWS

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, które składają się z 31 parag...

Czytaj więcej

OWS

Ogólne Warunki Spedycyjne.

Czytaj więcej

KONTROLA CELNA

Poleg na wykonaniu odpowiednich czynności przez uprawniony organ, których celem jest zapewnienie prawidłow...

Czytaj więcej

KONTYNGENT TARYFOWY

Określona ilość towaru, która w okresie kontyngentowym może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po st...

Czytaj więcej

FS (Fuel Surcharge)

Dopłata paliwowa, zależna od ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

Czytaj więcej

FTX (Freight Tax Surcharge)

Podatek frachtowy nakładany przez rząd, opłacany w imieniu załadowcy bądź odbiorcy przez przewoźnika morskiego.Czytaj więcej

ICS – (import control system)

System Kontroli Importu.

Czytaj więcej

INCOTERMS

Międzynarodowe Reguły Handlu (International Commercial Terms) opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Defi...

Czytaj więcej

INTRASTAT

System statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

ISPS (International Security Port Surcharge)

Dodatek bezpieczeństwa, który służy pokryciu kosztów dodatkowych czynności, które wykonują s...

Czytaj więcej

EAD - (export accompanying document)

Wywozowy Dokument Towarzyszący.

Czytaj więcej

EBAF (Emergency Adjustment Factor)

Dopłata, która służy zniwelowaniu wahań cen paliwa.

Czytaj więcej

ECS – (export control system)

System Kontroli Exportu. Jest to wspólnotowy system obsługujący elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewn...

Czytaj więcej

ENS – FEE (Entry Summary Declaration)

Jest to deklaracja skrócona wprowadzona przez 27 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Opłaty...

Czytaj więcej

ERIS (Extra risk insurance surcharge)

Ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka.

Czytaj więcej

ETYKIETOWANIE

To proces identyfikacji jednostek logistycznych w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru, poprzez s...

Czytaj więcej

Export pośredni

Potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspó...

Czytaj więcej

BAF (Bunker Adjustment Factor)

Dodatek paliwowy. Jest to wartość zależna od aktualnych notowań ropy.

Czytaj więcej

B/L – FEE (Bill of Lading=Konosament)

To morski list przewozowy, dokument potwierdzający odbiór określonego ładunku na statek. Posiadacz tego doku...

Czytaj więcej

BLB (BL AMENDMENT BEFORE MANIFEST FILING)

Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów realizowana przez Meksyk, ułatwiająca odprawę celn...

Czytaj więcej

AEO

Upoważniony przedsiębiorca. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została w...

Czytaj więcej

AGREGACJA

To zebranie większej ilości elementów ze względu na ich podobieństwo cech, w celu odnalezienia ich powiąza...

Czytaj więcej

AGREX

Pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, które jest wydawane na wniosek strony przez Pr...

Czytaj więcej

Akredytywa

Instrument, który ułatwia bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Jest pis...

Czytaj więcej

ALSC (American Lumber Standard Committee)

Jest to dodatkowa opłata portowa.

Czytaj więcej

AMS - FEE (Automated Manifest System)

Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów stosowana przez Stany Zjednoczone. Umożliwia szybk...

Czytaj więcej

ARB (Arbitrary surcharge)

Dopłata arbitralna.

Czytaj więcej

ATB Service Charge

Jest to dodatkowa opłata celna, która jest pobierana w przypadku tranzytu przez port w Hamburgu.

Czytaj więcej

CAF (Currency Adjustment Factor)

Jest to dodatek walutowy służący zminimalizowaniu efektów wahań kursów walutowych. Został wprowadzo...

Czytaj więcej

CLF (Collection - FEE (if o/f collect)

Opłata, która jest pobierana jeżeli fracht został zarezerwowany z płatnością przy odbiorze.

Czytaj więcej

Cło

Forma podatku, opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Cł...

Czytaj więcej

CTF (Clean Truck Fee)

Jest to dodatkowa opłata pobierana przez porty w Los Angeles, która ma przyczynić się do zmiany wyposażeni...

Czytaj więcej

DŁUG CELNY

Powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowyc...

Czytaj więcej

DOC – FEE

Jest to opłata dokumentacyjna pokrywająca koszty administracyjne związane z rejestracją, zmianami lub innymi form...

Czytaj więcej

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jest to procedura celna nadająca towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspó...

Czytaj więcej

DOZÓR CELNY

Działania, które prowadzą organy celne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz in...

Czytaj więcej

DPS (Destination Port/Terminal Security Charge)

Jest to dodatek pobierany przez port albo terminal docelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony załogi st...

Czytaj więcej

Działania naprawcze w składzie celnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organy celne mogą zawiesić dopuszczenie do swobodnego obrotu towary ni...

Czytaj więcej